Общи условия
за предоставяне на консултантски услуги

Дата на последна актуализация: 10 юни 2022

 1. Общи разпоредби
  • Настоящите Общи условия за обслужване на Клиенти се прилагат към ангажиментите на Фигър Файнанс по консултативни и общи финансови проекти след тяхното приемане от страна на Клиенти чрез подписване на Договор за консултантски услуги или формално споразумение, потвърждаващи представянето и получаването на настоящите Общи условия от страна на Клиентите.
  • ФИГЪР ФАЙНАНС ООД (наричано накратко Фигър Файнанс или xFigureFinance) е търговско дружество с ЕИК 204843434 и адрес в гр. София п.к. 1421, р-н Лозенец, бул. “Черни връх” № 18, вх. А, ет. 6, ап. 18, представлявано от управителя Антон Пламенов Янчев.
 2. Членове на екипа
  • За предоставяне на консултантски услуги Фигър Файнанс следва да образува работен екип, състоящ се от служители и подизпълнители на Фигър Файнанс , освен ако изрично и предварително не е уговорено друго.
  • Фигър Файнанс се поема ангажимент, че всички членове на работния екип са задължени от правно обвързващи инструменти да спазват поверителност и Фигър Файнанс следва да поеме отговорност за нарушаване на поверителността от даден член съгласно общите правни разпоредби.
  • Фигър Файнанс не може да преназначава услуги или дейности, възложени от Възложителя във връзка с проект на трети лица без предварително писмено одобрение от страна на Възложителя. В случай на преназначаване на финансови услуги на трети страни, Фигър Файнанс продължава да носи отговорност пред Възложителя за доброто качество и коректността на преназначените услуги.
 3. Понятия
  • Под „Възложител“ се разбира страна по Договора за консултантски услуги с Фигър Файнанс, която възлага изпълнението на консултантски и/или посреднически услуги, детайлно описани в същия Договор.
  • „Договор за консултантски услуги“ е писменото споразумение между Възложителя и Фигър Файнанс, което урежда отношенията на двете страни по повод предоставяне на консултантски и посреднически услуги в обхвата на конкретно посочен проект. Неразделна част от Договора за консултантски услуги са настоящите Общи условия.
  • Под „Проект“ се разбира инвестиционното намерение и последващи действия на Възложителя да планира и осъществи действия за постигане на определена задача и в определен срок, във връзка с реализацията на който се сключва Договор за консултантски услуги между Възложителя и Изпълнителя.
  • Под „Стойност на проекта“ се разбира сумата от всички разходи по реализиране на инвестиционното намерение, дефинирани в Договора за консултантски услуги между Възложителя и Фигър Файнанс .
  • „Дългово финансиране“ означава привличане на финансова институция, финансиращ фонд или друга финансираща институция, която да предостави заемни средства на Възложителя или на което и да е трето дружество, учредено от Възложителя или от свързани с него и/или със собствениците на капитала му лица във връзка с Проекта.
  • „Дялово финансиране“ означава придобиването от стратегически и/или финансов инвеститор или от всяко одобрено от Възложителя трето лице или лица в срока на действие на Договора за консултантски услуги, на собственост върху (a) част или целия регистриран капитал на Възложителя или на което и да е дружество, учредено от или при преобразуването на Възложителя или от свързани с него и/или със собствениците на капитала му лица във връзка с Проектa, включително чрез покупка на акции и/или дружествени дялове, притежавани от съществуващи акционери/съдружници, и/или увеличаване на капитала, включително чрез извършване на апортна вноска и/или покупка на търговското предприятие или части от него и/или (б) покупко-продажба, апорт или друга сделка за придобиване/отчуждаване на съвкупност от или отделни активи от предприятието на дружеството и/или на дружество, учредено от Възложителя или от свързани с него и/или със собствениците на капитала му лица. За целите на съответния Договор за консултантски услуги, всяко отпуснато от инвеститор мецанин финансиране ще се счита за дялово финансиране.
  • Под „стойност на Дяловото финансиране” се разбира крайната сума, която даден инвеститор или инвеститори заплащат за придобиване на собственост върху част или целия регистриран капитал на Възложителя или на което и да е трето дружество, специално учредено от Възложителя или от свързани с него и/или с неговите собственици лица във връзка с Проекта, включително чрез извършване на апортна вноска и/или покупко-продажба на търговско предприятие на Възложителя или на което и да е трето дружество, специално учредено от Възложителя или от свързани с него и/или с неговите собственици лица и/или покупко-продажба, апорт или друга сделка за придобиване/отчуждаване на съвкупност от или отделни активи от предприятието на дружеството и/или на дружество, учредено от Възложителя или от свързани с него и/или със собствениците на капитала му лица. Възложителят се задължава да уведоми незабавно Фигър Файнанс за сключване на окончателен Договор за Дялово финансиране относно Проекта.
  • Под „стойност на Дългово финансиране” се разбира крайната сума, която дадена финансираща институция или институции предоставя като заемни средства на Възложителя или на което и да е трето дружество, специално учредено от Възложителя или от свързани с него и/или с неговите собственици лица във връзка с Проекта. Във връзка със заплащане на възнаграждението по този член, Възложителят се задължава да уведоми писмено незабавно Фигър Файнанс за сключване на окончателен Договор за Дългово финансиране относно Проекта.
  • Под „Обвързваща оферта“ се разбира предложение, съдържащо основни параметри на Дялово и/или Дългово финансиране по Проектa, включително нефинансови параметри и условия като гаранции и декларации, залози, предварителни условия (conditions precedent), предоставяне на информация и др.
  • Под „Възнаграждение за успех“ се разбира възнаграждението, определено писмено в Договора за консултантски услуги между Възложителя и Фигър Файнанс .
 4. Обхват на дейностите
  • Фигър Файнанс предлага консултантски услуги със следния обхват на дейности:
   • Анализ на Проекта на всеки един от етапите на развитие до получаване на дялов или дългов капитал;
   • Изготвяне на първоначална презентация за представяне на Проекта и кратък финансов модел, включващ всички допускания и прогнози на месечна, тримесечна и годишна база, основните финансови отчети, ключови индикатори и структура на дълг;
   • Преглед и коментар по получените оферти по Проекта за инженеринг, строителство и продажба на произведената електроенергия от Проекта;
   • Разработване на сценарии и варианти на краткия финансов модел, отразяващи предложените варианти за изграждане и реализация на произведената енергия и различни структури на финансиране;
   • Представяне на Проекта пред банки и инвеститори;
   • Надграждане на предварителния анализ в подробен финансов модел и изготвяне на пълен проспект (Инвестиционен Меморандум) на Проекта;
   • Анализ и преговори по получените първоначални оферти за дялов и дългов капитал, които са с индикативен характер и не са обвързващи за двете страни;
   • Анализ на оптимална структура за финансиране;
   • Съдействие на консултанта избран за структуриране на зелена облигация с подготовка на необходимите материали;
   • Координация и организиране на процес по дю дилиджънс;
   • Анализ и преговори по получените обвързващи оферти за финансиране и съпътстващите Договори за кредит.
   • Преговори по получените обвързващи оферти за финансиране и/или дялово участие и съпътстващите Договори за покупко-продажба на акции и/или дялове и/или документи за предприемане на действия по увеличаване на капитала и/или документи и Договори за покупко-продажба, апорт или друга сделка за придобиване/отчуждаване на съвкупност от или отделни активи от предприятието на дружеството и/или на дружество, учредено от Възложителя или от свързани с него и/или със собствениците на капитала му лица.
  • Конкретният обхват на дейностите за всеки проект се посочват индивидуално, разписани по етапи в съответния Договор за консултантски услуги.
 5. Условия за предоставяне на консултантски услуги
  • Обхватът на възлагане на Фигър Файнанс не включва каквито и да било въпроси, които не са изрично разгледани в съответния Договор за консултантски услуги или официално споразумение.
  • Съответните Договори за консултантски услуги, заедно с настоящите Общи условия уреждат отношенията между Възложителя и Фигър Файнанс само по отношение на обхвата и срока на ангажиране за предоставяне на консултантски услуги и работа, конкретно възложени от същите Договори за консултантски услуги. Освен ако изрично не е уговорено друго в писмена форма, подписаните Договори за консултантски услуги не заменят, нямат върховенство над, не променят, изменят, допълват или нарушават по никакъв начин отношенията между Фигър Файнанс и същия Възложител или негови подразделения, създадени въз основа на други Договори за консултантски услуги и формални споразумения.
  • Консултантски услуги се предоставят само след изричното нареждане на Възложителя и на физически/юридически лица, посочени от Възложителя.
  • Възложителят следва да представи на Фигър Файнанс цялата информация, документи и съдействие, необходими за правилното и навременно предоставяне на услугите с цел изпълнение на възлагането.
  • Възложителят следва да назначи лице/лица, които са служители или правоприемници на Възложителя за реализиране на работните отношения и кореспонденция с членовете на екипа на Фигър Файнанс . В рамките на тези отношения, Възложителят ще предостави на Фигър Файнанс редовен и постоянен достъп до документация и служители/правоприемници на Възложителя, както е необходимо за осигуряване на обслужването на Възложителя. Възложителят е длъжен да подсигури, че неговите служители/експерти, притежаващи специфичен опит, умения, знания и ноу-хау (като счетоводители, оперативни мениджъри, мениджъри по човешки ресурси, финансови директори и т.н.) осигуряват пълно съдействие и подкрепа на членовете на екипа на Фигър Файнанс за целите на правилното предоставяне на възложените консултантски услуги.
  • Официалната кореспонденция с финансови институции, финансиращи фондове или друга финансираща институция и частни физически и юридически лица във връзка с възложените работа и услуги се извършва чрез и се получава от Фигър Файнанс освен ако изрично не е указано друго в писмена форма от страна на Възложителя. Фигър Файнанс незабавно и в рамките на същия работен ден уведомява Възложителя за всяка извършена или получена кореспонденция и при поискване от страна на Възложителя я препраща на Възложителя. В случай, че Възложителят е инструктирал Фигър Файнанс , че офицциалната кореспонденция с финансови институции, финансиращи фондове или друга финансираща институция и частни физически и юридически лица във връзка с възложените работа и услуги, се извършва или получава от Възложителя или от трети страни, определени от Възложителя, Възложителят е длъжен незабавно и в рамките на същия работен ден да информира Фигър Файнанс за извършената или получена кореспонденция и да я предаде Фигър Файнанс .

6.     Срок на Договора

 • Срокът, писмено уговорен в съответния Договор за консултантски услуги, се удължава с нов период в случай, че след неговото изтичане дейностите по чл. 1 от Договора за консултантски услуги не са изпълнени поради забавяне от страна на Възложителя, и/или по други обективни причини, приети писмено и от двете страни за обективни. Срокът за удължение се одобрява по взаимно писмено съгласие.
 • Независимо от разпоредбата на чл. 6.1. по-горе, Договорът за консултантски услуги остава в сила и продължава да обвързва Страните по него и след изтичане на срока по 6.1. по-горе по отношение на всички негови клаузи, касаещи: (а) заплащането на каквито и да е възнаграждения и обезщетения, дължими от Възложителя на Фигър Файнанс след прекратяване на Договора; (б) неизползването и неразпространението на поверителна информация за Възложителя от страна на Фигър Файнанс , неговите служители, пряко ангажирани с осъществяване на цялата или част от дейността, предмет на Договора за консултантска услуга и всички други лица, на които Фигър Файнанс е възложил осъществяване на цялата или част от дейността, предмет на съответния Договор за консултантски услуги.
 1. Възнаграждение на Фигър Файнанс
  • Общите условия дефинират правата и задълженията на всяка от страните по отношение на дължимите възнаграждения, като размерът е конкретно посочен в Договора за консултантска услуга.
  • Възнаграждението за успех от Договора за консултантски услуги е платимо в рамките на 10 (десет) работни дни от датата на сключване от страна на Възложителя на Договор за покупко-продажба на акции и/или дружествени дялове на Дружеството и/или на дружество, учредено от Възложителя или от свързани с него и/или със собствениците на капитала му лица във връзка с Проекта, Вписване на решение за приемане на нов съдружник/акционер и решение за увеличаване на капитала на Възложителя и/или на дружество, учредено от Възложителя или от свързани с него и/или със собствениците на капитала му лица във връзка с Проекта в Търговски регистър, вписване на извършена Апортна вноска в капитала на Възложителя и/или на дружество, учредено от Възложителя или от свързани с него и/или със собствениците на капитала му лица във връзка с Проекта в Търговски регистър, Договор за кредит и/или всякакъв друг договор, по силата на който на Възложителя е предоставено дългово или дялово финансиране от инвеститор по смисъла на съответния Договор за консултантски услуги.
  • Във връзка с определяне на датата на падежа относно дължимите суми, Възложителят се задължава да предостави на Фигър Файнанс , в еднодневен срок от подписване, копие от сключения окончателен Договор за покупко-продажба на акции/ дружествени дялове, Решение за увеличение на капитала, Договор за кредит и всички анекси към него, и/или всякакъв друг договор, по силата на който Възложителят е получил или ще получи дългово или дялово финансиране от инвеститор по смисъла на Договора за консултантска услуга.
  • Възнаграждението за успех от Договора за консултантски услуги е дължимо независимо от това дали сделката е сключена в рамките на срока на съответния Договор за консултантски услуги или до 24 месеца след неговото изтичане.
  • Възложителят се задължава при договаряне на условията на окончателния Договор да предвиди заплащане на възнаграждението за успех директно от инвеститора по сметката на Фигър Файнанс , посочена в Договора за консултантски услуги, включително, но не само, чрез директно заплащане от ескроу-сметка (escrow account) или друга сметка на Възложителя и инвеститора.
  • В случай, че плащане по някой от посочените в чл. 7.2. договори бъде осъществено на етапи, Възложителят дължи на Фигър Файнанс възнаграждението за успех от Договора за консултантски услуги, изчислено на база на сбора на стойността за всички отделни етапи. Тази разпоредба се прилага по отношение на всяко едно последващо плащане, което следва първоначално извършеното такова, независимо от срока в който то е извършено.
  • Възнаграждението за успех от Договора за консултантски услуги се дължи от Възложителя на Фигър Файнанс и в случаите, когато сделка за получаване на осигуреното дялово и/или дългово финансиране бъде сключена от трето лице, посочено от Възложителя.
  • Вместо възнаграждението за успех от Договора за консултантски услуги по-горе, Възложителят дължи на Фигър Файнанс такса за прекратяване в размер, определен в Договора за консултантска услуга при едностранно решение на Възложителя за прекратяване на Проекта след приемане на Необвързваща оферта. Тази клауза запазва действието си и след прекратяване на Договора.
  • Таксата за прекратяване по чл. 7.8 ще бъде компенсирана срещу същото възнаграждение за успех, ако Фигър Файнанс е ангажиран отново в извършване на сделка във връзка с осъщественото финансиране в рамките на 18 (осемнадесет) месеца прекратяването на Договора.
  • Възнаграждението за успех от Договора за консултантски услуги се дължи и в случаите, когато Възложителят се откаже от сделка без основателна причина ако условията на сделката вече са били договорени и одобрени писмено от Възложителя.
  • Възнаграждението за успех от Договора за консултантски услуги се дължи в пълен размер в случай, че Възложителят извърши сделка по смисъла на обхвата на Договора за консултантска услуга с финансираща институция/инвеститор, с когото Фигър Файнанс е осъществил контакт във връзка с изпълнение на Договора за консултантска услуга, за период от 18 (осемнадесет) месеца след изтичане на срока на съответния Договор.
  • Възнаграждението за успех от Договора за консултантски услуги се дължи от Възложителя и в случай, че всичките му акции/дружествени дялове от капитала бъдат прехвърлени на трето лице, независимо от причината за това. Ако дружеството – Възложител бъде преобразувано чрез вливане или сливане с друго дружество, дружеството приемател, респективно новообразуваното дружество встъпва в съответния договор ще дължи заплащане на дължимите по Договора за консултантска услуга възнаграждения. В случай, че дружеството-Възложител бъде преобразувано чрез отделяне или разделяне, дружеството приемател, респективно всяко новообразувано дружество встъпва в правата и задълженията по съответния Договор и ще дължи плащане на дължимите възнаграждения от Договора за консултантска услуга.
  • Възнагражденията за успех от Договора за консултантски услуги се заплащат по банковите сметки на Фигър Файнанс в „Уникредит Булбанк” АД, Банков код: UNCRBGSF, IBAN: BG02UNCR70001524371330, Получател: „Фигър Файнанс” . В 5-дневен срок от плащане на дължимите суми, Изпълнителят е длъжен да издаде данъчна фактура.
 2. Разходи
  • Средствата, необходими за извършване на възложените услуги (като телефонни сметки, разходи за пътуване извън София, консумативи, преводачески хонорари, разходи за външни експерти и консултанти, и т.н.) следва да бъдат възстановени от страна на Възложителя. Фигър Файнанс и Възложителят следва да определят максимален бюджет след предварителна оценка на съответните разходи. Разходите се възстановяват след представяне на съответните доклади за разходи и прилежащите базови документи. Във всеки случай, всички разходи, надвишаващи 500 евро (петстотин евро) подлежат на предварително одобрение от страна на Възложителя. Фигър Файнанс не следва да бъде подвеждано под каквато и да е отговорност, ако Възложителят не направи или забави предоставянето на необходимите финансови средства за покриване на разходи по предоставянето на консултантски услуги и по извършването на възложена работа.
  • Всички задължения към Фигър Файнанс за хонорари или възстановяване/предоставяне на средства за разходи, необходими за извършването на консултантски услуги и възложена работа, се изплащат в договорената валута или в нейната равностойност в български лева по официалния обменен курс според приложимото право. Всички заплащания се считат за завършени от момента, в който съответните средства са налични по банковите сметки на Фигър Файнанс или от момента на реалното получаване на средствата в брой от страна на Фигър Файнанс .

9.     Задължения на Възложителя

 • Възложителят е длъжен:

9.1.1.   да оказва съдействие на Фигър Файнанс и на всички негови служители и представители при изпълнението на работата по Договора за консултантска услуга;

9.1.2.   да предоставя на Фигър Файнанс необходимата за изпълнение на задълженията му по Договора за консултантска услуга информация в подходящ вид, в това число данни и документи за правния и финансовия статус на Възложителя;

9.1.3.   да определи свои представители, които ще бъдат оправомощени да осъществяват контакт с Фигър Файнанс по повод предмета на Договора за консултантска услуга и да извести Фигър Файнанс за оправомощеното лице за контакти в писмена форма;

9.1.4.   в срок от 14 дни (четиринадесет дни) след представяне от страна на Фигър Файнанс на изготвените от него документи, свързани с изпълнение на дейностите по чл. 1 от Договора за консултантска услуга, писмено да изрази становище относно верността на информацията, съдържаща се в тях и/или становище по предложенията, направени от Фигър Файнанс;

9.1.5.   да заплати дължимото на Фигър Файнанс възнаграждение в сроковете и по начина съгласно Раздел III. от Договора за консултантска услуга, както и да възстанови на Фигър Файнанс пълния размер на направените от него и одобрени от Възложителя разходи, свързани с изпълнението на задълженията на Фигър Файнанс , поети по силата на съответния Договор;

 • да изпълнява добросъвестно всички останали свои задължения, произтичащи от Договора.
 • При неизпълнение или ненавременно изпълнение на посочените в т. 9.1 задължения на Възложителя, Фигър Файнанс не носи отговорност за свое евентуално неизпълнение, като Възложителят е длъжен да обезщети Фигър Файнанс за всеки допълнителен разход, предизвикан от неизпълнението.
 • В рамките на срока на Договора за консултантска услуга Възложителят няма право да сключва с консултанти, различни от Фигър Файнанс договори, чийто предмет е еднакъв или близък с предмета на Договора за консултантска услуга без изричното съгласие на Фигър Файнанс , както и самостоятелно да води преговори с други лица за сключване на сделки, чиито предмет е еднакъв или близък с предмета на Договора за консултантска услуга. По този начин, Възложителят предоставя на Фигър Файнанс изключителни права на представителство по отношение на посредничество за осъществяване на Проекта. за консултантски услуги или от закона.
 • В случай, че Възложителят възнамерява да стартира преговори с купувач без знанието на Фигър Файнанс , Възложителят се задължава да информира и да включи незабавно Фигър Файнанс в преговорния процес.
 • При неизпълнение на своите задължения по чл. 9.4 и чл. 9.5 по-горе Възложителят дължи на Изпълнителя допълнително заплащане на неустойка в размер на 50% от размера на възнаграждението за успех от Договора за консултантски услуги.

10.   Задължения на Фигър Файнанс

 • Фигър Файнанс е длъжен:

10.1.1. да изготви на високо професионално ниво документите по чл. 1 от Договора за консултантска услуга и да ги представи на Възложителя с оглед обсъждане на изводите/предложенията и получаване на становище от Възложителя;

10.1.2. да дава при поискване от страна на Възложителя писмена информация относно изпълнението на Договора за консултантска услуга в 7 (седем) дневен срок;

10.1.3. да определи свой представител, който ще бъде оправомощен да осъществява контакта с Възложителя по повод предмета на Договора за консултантска услуга и писмено да извести Възложителя за оправомощеното лице за контакти;

 • Фигър Файнанс няма право и няма да преговаря, изготвя или подписва каквито и да било договори във връзка с привличането на дялово и/или дългово финансиране, нито от свое име, нито от името на Възложителя. Фигър Файнанс няма право да получава каквито и да било плащания от името на Възложителя.
 • Фигър Файнанс ще отговаря за извършване на посредническите услуги по най-добър начин с ниво на умения, усърдие и добросъвестност, които разумно могат да се очакват от лице със значителен опит в предоставянето на такива услуги.
 • Фигър Файнанс може да привлича допълнителни консултанти при изпълнението на Договора за консултантска услуга след предварително писмено одобрение от Възложителя или да иска от Възложителя последния да възложи на определени консултанти допълнителни проучвания или други необходими консултации във връзка с изпълнението на предмета на Договора за консултантска услуга.
 • Фигър Файнанс може да потърси юридически и данъчен съвет относно структурирането на придобиването и неговото извършване след предварително писмено одобрение от Възложителя. Разходите за юридически и данъчни съвети по този член ще бъдат заплатени от Възложителя.
 • Фигър Файнанс декларира, че предоставянето на услугите по Договора за консултантска услуга не е в противоречие със задълженията му, произтичащи от други договорни правоотношения с трети лица.
 • Фигър Файнанс не носи отговорност за последици от закъснели, неизчерпателни, неточни или неясни инструкции от страна на Възложителя.
 • Рискът, свързан с участието на Възложителя в Проекта, осъществено на база на предоставени от Фигър Файнанс консултации и посредничество, се носи от Възложителя. Страните се съгласяват, че Фигър Файнанс няма да носи отговорност за настъпили вреди за Възложителя, в това число за пропуснати ползи от последния, в резултат на действията по предоставяне на консултации, предмет на Договора за консултантска услуга, при условие, че Фигър Файнанс е действал при спазване на нормативните актове, касаещи изпълнението на съответния Договор и се е съобразил с информацията, предоставена от Възложителя за неговите финансови възможности и инвестиционни цели.
 • Името и фирменият знак на Възложителя могат да бъдат включени в документи, представляващи списък с Възложители на Фигър Файнанс, корпоративни презентации и корпоративния уебсайт на Фигър Файнанс след успешното приключване на Проекта.
 • Договорът за консултантска услуга не ограничава правото на Фигър Файнанс самостоятелно или като съдейства на други лица да осъществява бизнес инициативи и консултации, по начин, който не би могъл да влияе негативно върху изпълнението на задълженията му, поети по силата на Договора за консултантска услуга.
 • Фигър Файнанс е длъжен да изпраща при поискване отчет до Възложителя относно лицата – инвеститори, на които е предложен проекта и с които е осъществен контакт относно проекта.
 1. Лични данни
  • Фигър Файнанс обработва лични данни на Възложителя и трети страни за приключване на възложените услуги. Типът и обемът на обработените данни зависи от всяко отделно възлагане. Когато уведомленията на трети страни, които са субекти на данни съгласно обхвата на възлагането, са задължителни съгласно приложимото законодателство, Възложителят е отговорен за надлежното изпълнение на посочените уведомления.
  • Фигър Файнанс възлага обработката на данни само на лица, служители или подизпълнители, които са се съгласили да поддържат конфиденциалност или са обект на подходящо законово задължение за конфиденциалност.
  • Фигър Файнанс предприема подходящи технически и организационни мерки, за да осигури ниво на защита, което е адекватно на потенциалните рискове, като се вземат предвид видът, обхватът, обстоятелствата и целта на обработката на лични данни, както и вероятността от възникване и тежестта на риска за права и свободи на субектите на данни.
  • Фигър Файнанс гарантира, че са налице съответните технически и организационни мерки, които да позволят на Възложителя да изпълни задълженията си съгласно законодателството за защита на данните, а именно да предоставя информация, да коригира и изтрива данни, да ограничава обработката на данни и да осигурява преносимост на данните и всякакви други задължения по отношение на субекти на данни във връзка с обработката на лични данни.
  • Фигър Файнанс незабавно уведомява Възложителя в случай на открито нарушение на защитата на личните данни.
  • След приключване на възлагането, Фигър Файнанс съхранява предоставените лични данни в рамките на сроковете за запазване, установени в приложимото българско законодателство.
 2. Мерки срещу изпирането на пари
  • Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“), обнародван в Държавен вестник на 27 март 2018, Фигър Файнанс идентифицира Възложителя, проверява неговата идентификация, както и демонстрира комплексна проверка и непрекъсната бдителност по отношение на бизнес взаимоотношенията си с Възложителя и по отношение на неговите действия. За да се съобрази с комплексната проверка по отношение на сделките и бизнес взаимоотношенията, Фигър Файнанс може да се консултира със съответните бази данни с цел получаване на информация за Възложителя или да поиска информация от него или от други лица.
  • Възложителят признава, че Фигър Файнанс може да поиска от Възложителя или лицата в неговата организация да се легитимират на базата на валидна и официална документация, да потвърдят идентификацията на Възложителя и на други съответни лица. Възложителят признава и че Фигър Файнанс може да се консултира с конкретни бази данни, за да получи информация за Възложителя, неговите действия, неговите бизнес отношения или други съответни лица.
  • Поради това, Фигър Файнанс изисква от Възложителя и други съответни лица да се легитимират с валидна и официална документация и да предоставят на Фигър Файнанс цялата информация за крайните бенефициенти, членовете на Управителния съвет и др., удостоверяващи идентифицирането на такива съответни лица в юридическото лице (по-специално, ако някое от тези лица трябва да се счита за видна политическа личност, близък член на семейство на такова лице/лица или негов/техен близък сътрудник).
  • Освен това, Възложителят трябва да информира Фигър Файнанс за всяка промяна, настъпила в гореспоменатата информация и трябва незабавно да предаде на Фигър Файнанс документацията по отношение на променената ситуация. Ако в разумен срок не бъдат предоставени задоволителни доказателства за самоличността на засегнатите лица, може да има обстоятелства, при които Фигър Файнанс да не е в състояние да продължи да предоставя услугите си на Възложителя.
  • В случай на откриване на подозрителна стопанска дейност или поведение по време на процеса на комплексна проверка или в хода на поддържаните бизнес взаимоотношения, Фигър Файнанс е длъжно незабавно да докладва на компетентните органи. Фигър Файнанс не се счита за отговорно за каквито и да е щети, причинени от докладването, тъй като то е негово задължение, предвидено в българското законодателство.

13.    Прекратяване на Договора. Отговорност при неизпълнение и разваляне на Договора

 • Договорът за консултантска услуга може да бъде прекратен в следните случаи:
  • по взаимно писмено съгласие на Страните;
  • с изтичане на срока на Договора за консултантска услуга;
  • едностранно от Фигър Файнанс при ликвидация или откриване на производство по несъстоятелност за страна по Договора за консултантска услуга, като за дата на ликвидацията се счита датата на вписване на решението за прекратяване на дейността в Търговския регистър, а за дата на откриване на производство по несъстоятелност се счита датата на постановяване на съдебния акт, с който се обявява неплатежоспособността/свръхзадлъжнялостта и се открива производство по несъстоятелност.
 • Всички клаузи за неустойки и обезщетения продължават да бъдат в сила между страните до изтичане на посочения срок или до сбъдване на заложените условия.
 • Към датата на прекратяване на договорните отношения Фигър Файнанс издава фактура за дължимите възнаграждения съгласно Договора за консултантска услуга.
 • В случай, че някоя от Страните не изпълни свое задължение по Договора за консултантска услуга, другата Страна ще я уведоми за това неизпълнение в писмена форма. Неизправната Страна има право в срок от десет (10) дни от получаване на уведомлението по предходното изречение да поправи неизпълнението, а ако Страната не поправи неизпълнението в гореспоменатия срок от десет (10) дни, другата Страна може да прекрати Договора за консултантска услуга с уведомление в писмена форма с незабавен ефект и да иска заплащане на дължимото към момента на прекратяване възнаграждение по Договора за консултантска услуга в двоен размер.
 • В случай, че Фигър Файнанс реши да се откаже от изпълнението на поръчката, предмет на съответния Договор за консултантски услуги, поради причини, извън посочените в Договора за консултантска услуга, той е длъжен да отправи до Възложителя седемдневно писмено предизвестие за прекратяването на Договора за консултантска услуга. В този случай, Фигър Файнанс дължи на Възложителя неустойка в размер на полученото от Фигър Файнанс възнаграждение съгласно Договора за консултантска услуга, след приспадане на извършените от Фигър Файнанс разноски съгласно чл. 8.1. от настоящите Общи условия.
 • В случай, че Възложителят не заплати на Фигър Файнанс което и да е от възнагражденията, обезщетенията и/или допълнителните разноски, в размерите и сроковете, посочени в Договора за консултантска услуга и приложените към него Общи условия, Възложителят дължи на Фигър Файнанс неустойка за забава в размер на 0,1% (нула цяло и един на сто) дневно върху неизплатената сума за всеки просрочен ден, начислена до датата на окончателното й заплащане, но не повече от 10,0% (десет процента). При забава на плащане, дължимо на Фигър Файнанс от Възложителя съгласно Договора за консултантска услуга и приложените към него Общи условия, продължило повече от 1 (един) месец, Фигър Файнанс има право да прекрати едностранно /развали/ съответния Договор с тридневно предизвестие. В случай на прекратяване на Договора по предходното изречение Фигър Файнанс има право да получи от Възложителя всички възнаграждения и разноски по Договора за консултантска услуга, които му се дължат до момента на прекратяване на същия договор, както и неустойките за забава, начислени до този момент съгласно този чл. 13.6. Възложителят заплаща дължимите съгласно тази разпоредба суми в срок от 10 (десет) календарни дни след прекратяване на Договора.
 • В случай, че след прекратяване на Договора за консултантска услуга в срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на прекратяване на Договора, бъде сключена сделка по продажба на акциите от капитала на Дружеството с конкретен купувач, с когото Фигър Файнанс е осъществил контакт във връзка с изпълнението на Договора за консултантска услуга, то Възложителят дължи на Фигър Файнанс предвиденото за успех от Договора за консултантски услуги от настоящите Общи условия възнаграждение за успех в неговия пълен размер.
 • Клаузите на чл. 13.4, 13.5., 13.6., 13.7, 13.8 запазват своето действие и след прекратяване на Договора.

 

14.    Задължения за поверителност

 • Условията по Договора за консултантска услуга, както и обстоятелствата, свързани с неговия предмет, представляват търговска тайна, като всяка от страните се ангажира пред другата да не предоставя информация на трета страна освен в случаите, когато това е необходимо във връзка с изпълнението на Договора, или с оглед на изпълнението на нормативните изисквания.
 • Фигър Файнанс е уведомен, че той има достъп и му се поверява информация (писмена или устна или под формата на данни) по отношение на дейността, финансирането, сделките, процесите, системите, формулите, чертежите, статистиката, вписванията, техническото ноу-хау и дела на Възложителя и Възложители на Възложителя, като цялата тази информация е или може да бъде поверителна.
 • Фигър Файнанс поема задължението пред Възложителя да разглежда като секретна и поверителна:
  • цялата информация, засягаща дейността или статута на Възложителя; и
  • цялата информация във връзка с дейността или статута на всяко лице, работещо с Възложителя, която е представена на неговото внимание.
 • Фигър Файнанс , също така, поема задължението да не разкрива и да не разрешава разкриването в който и да е момент или поради каквато и да е причина на което и да е лице или по друг начин да използва или разреши използването на информацията, описана в параграф 14.3 по-горе без писмено разрешение на Възложителя, освен за целите на настоящия Договор.
 • Ограниченията, съдържащи се в клаузи 14.3 и 14.4 по-горе не се прилагат за информация или данни, които:
  • биха могли да станат обществено достояние по друг начин освен при нарушаването на задълженията на Фигър Файнанс по настоящата клауза;
  • са представени на Фигър Файнанс от трета страна;
  • трябва да бъдат оповестени в съответствие с приложимото законодателство в степента на това изискуемо оповестяване;
  • са необходими по искане на съответния съд в рамките на съдебни спорове или когато разкриването на информация се извършва по силата на нормативен акт.
 • Страните също се задължават да не разгласяват, обсъждат или предоставят на трети лица документация и\или информация предоставена им във връзка с предмета и по повод изпълнението на Договора, в писмена или устна форма, на хартиен, електронен или друг носител.
 • Задълженията за запазване на конфиденциалността остават в сила и след изтичане срока на действие на Договора за консултантски услуги или неговото предсрочно разваляне в течение на следващите 2 (две) години.

 

15.   Конфликт на интереси

 • Подписването от страна на Фигър Файнанс на съответния Договор за консултантски услуги се извършва само след извършена проверка за наличие на конфликт на интереси и такова подписване представлява потвърждение от името на Фигър Файнанс , че не се намира в конфликт с Възложителя и с възложените консултантски услуги и работа.
 • Фигър Файнанс изрично заявява, че не е поемал задължение за съдействие или консултиране по въпроси, които биха могли да засегнат негативно интересите на Възложителя, или въпроси, които изискват известна на Фигър Файнанс по повод съответния Договор за консултантски услуги информация, касаеща Възложителя, и/или други контрагенти.
 • Възложителят приема да разглежда като достатъчно с оглед ограничението по предходната разпоредба изявлението на Фигър Файнанс , че съгласно неговата преценка, даден въпрос и/или действие, не е в състояние да го постави в ситуация на конфликт на интереси и/или да създаде съмнение относно изпълнението на неговите ангажименти за конфиденциалност и лоялност към Възложителя.
 • Договорът за консултантски услуги не ограничава правото на Фигър Файнанс самостоятелно или като съдейства на други лица да осъществява бизнес инициативи, по начин, който не би могъл да влияе негативно върху изпълнението на задълженията му, поети по силата на съответния Договор. Страните се съгласяват, че познават взаимно търговската си дейност и че Договорът за консултантски услуги и изпълнението му не могат да предизвикат отношения на нелоялна конкуренция или конфликт на интереси за в бъдеще.
 1. Допълнителни разпоредби
  • С приемането на съответния Договор за консултантски услуги/подписване на съответното формално споразумение и приемането на настоящите Общи условия на Фигър Файнанс , Възложителят се съгласява, че са установени правни и договорни отношения между Възложителя и Фигър Файнанс с оглед на съответната задача, и те ще се регулират в съответствие с разпоредбите на действащото българското законодателство и съответните законодателни актове, свързани с неговото прилагане.
  • Всички спорове, свързани със сключването, тълкуването, прилагането, изпълнението и неизпълнението или прекратяването на Договорните взаимоотношения, установени от Договора за консултантски услуги или формално споразумение, както и споровете за попълване на празноти в Договора за консултантски услуги или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, се решават чрез преговори между страните. Ако не бъде постигнато споразумение, спорът ще бъде отнесен за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, в състав от трима арбитри, като всяка страна следва да определи по един арбитър, а така определените двама арбитри избират третия арбитър. Арбитражното производство следва да се извърши на български език и в съответствие с Правилника на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. Арбитражното решение е правно обвързващо за Фигър Файнанс и Възложителя. Мястото на арбитража е София и езикът на арбитража е български.
  • Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на подписването им от страна на Възложителя. Фигър Файнанс си запазва правото да променя и допълва настоящите Общи условия, за което уведомява Възложителя чрез публикуването им на интернет страницата си на следния адрес: https://xfigure.eu/terms-and-conditions/. Изменените Общи условия запазват и продължават действието си за заварените правооотношения. Възложителят е обвързан с промените в настоящите Общи условия, ако писмено не уведоми Фигър Файнанс, че не ги приема, преди датата на влизането им в сила. В случай, че Възложителят не е съгласен с извършените промени, той има право да прекрати сключените с Фигър Файнанс действащи договори.
  • Всякакви уведомления по Договора за консултантски услуги следва да бъдат извършени в писмена форма и да пораждат действие от получаването им на адреса на съответната Страна, посочена в чл. 6. от Договора за консултантски услуги. Уведомленията могат да бъдат предадени лично или да бъдат изпратени по куриер, факс, поща, включително и електронна поща или посредством друго техническо средство, доказващо изпращането и получаването на съобщението. Ако някоя от Страните промени посочените в предходното изречение адреси, без да уведоми другата Страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други подобни.
  • Документите, които следва да бъдат изготвени от Фигър Файнанс във връзка чл. 1 от Договора за консултантски услуги, както и всички други изявления и/или действия по изпълнение на Договора за консултантски услуги и Общите условия към него от страните, се считат за надлежно получени и/или изпълнени, ако бъдат изпратени на адреса на Възложителя, включително по електронен път на адреса на електронната поща, на Лицето за контакти на Възложителя, посочен в чл. 6. от Договора за консултантски услуги.
  • Изменения и допълнения на Договора за консултантски услуги могат да се внасят при съгласие на двете страни, оформено в протокол за изменение или допълнение, който след подписването му от двете страни става неразделна част от Договора.
  • Към неуредените в Договора за консултантски услуги и Общите условия към тях въпроси се прилага действащото българско законодателство.
  • Нищожността на някоя от клаузите на Договора за консултантски услуги и Общите условия към него не влече нищожност на Договора за консултантски услуги и Общите условия към него в цялост.
  • Условията, конкретно договорени в съответния Договор за консултантски услуги или официално споразумение, имат предимство пред настоящите Общи условия.
  • Настоящите Общи условия се подписаха от упълномощен представител на Възложителя в два еднообразни екземпляра на български език – по един за всяка от страните по него. Те са имплицитно присъща и неразделна част от всеки един сключен Договор за консултантски услуги с Фигър Файнанс, който препраща към настоящите Общи условия, и се разглеждат в тяхната цялост като единен документ, като се прилагат доколкото в конкретния Договор не е установено друго.

 

Меню