Проект FLASH

Договаряне на финансиране и лицензия за 20МВ соларна централа

Когато клиентът, действащо производствено предприятие с експортна дейност попита за нашата услуга, беше осигурен само парцела за соларен проект с мощност 20 MWp.

Веднага ни хареса идеята соларната централа да снабдява близкия енергоемък производствен завод с част от генерираното електричество.

По този начин заводът щеше драстично да редуцира емисиите си, да намали разходите си за енергия и да задържи служителите в географска област с високо ниво на безработица и ограничени възможности. Проектът също така използваше наследена индустриална зона, която иначе би била трудна и икономически нежизнеспособна.

Като финансов консултант с опит в сектора на възобновяемата енергия, ролята на xFigure е да подготвя и структурира ВЕИ проектите по начин, който отговаря на изискванията на инвеститори и финансиращи институции.  Така, освен че подсигуряваме капитал ние успяваме да повишим общата възвръщаемост на инвестициите. Ето какво направихме и какво постигнахме за собствениците на проект FLASH.

Анализ и структуриране

Първата ни среща с мениджмънта на компанията продължи повече от 4 часа, в които дискутирахме етапа на развитие на Проекта, график на изпълнение, следващи стъпки, ключови моменти и партньори.

В началото винаги започваме с финансов модел, който на ранен етап в развитието на проекта очертава  рискове и въвращаемост на инвестицията. Дори при липса на конкретика от страна на инвеститора за ключови показатели като размер на капиталовите разходи, разходи за поддръжка и слънцегреене, ние имаме възможност да заложим адекватни референтни стойности на база на нашият опит и на редица успешни проекти, по които сме работили . По този начин постигаме прогнози близки до реалните резултати.

Финансовият модел за нашия клиент бе инструментът, с който от самото начало на проекта успяхме да проследим с мениджмънта ефекта от ключови решения по отношение на  капиталова структура, условия за доставка на оборудване, цени и строителство, управление на сроковете на плащания. Разгледахме опции на финансиране, ценови условия при изкупуване на електроенергията, поддръжка и обслужване на централата и т.н.

“ Бяхме решили да инвестираме в изграждане на соларна централа, но благодарение на работата с екипа на xFigure осъзнахме кои решения наистина са ключови за проекта  и каква възвращаемост да очакваме.“

Етап 1:

Анализ и структуриране

Първата ни среща с мениджмънта на компанията продължи повече от 4 часа, в които дискутирахме етапа на развитие на Проекта, график на изпълнение, следващи стъпки, ключови моменти и партньори.

В началото винаги започваме с финансов модел, който на ранен етап в развитието на проекта очертава  рискове и въвращаемост на инвестицията. Дори при липса на конкретика от страна на инвеститора за ключови показатели като размер на капиталовите разходи, разходи за поддръжка и слънцегреене, ние имаме възможност да заложим адекватни референтни стойности на база на нашият опит и на редица успешни проекти, по които сме работили . По този начин постигаме прогнози близки до реалните резултати.

Финансовият модел за нашия клиент бе инструментът, с който от самото начало на проекта успяхме да проследим с мениджмънта ефекта от ключови решения по отношение на  капиталова структура, условия за доставка на оборудване, цени и строителство, управление на сроковете на плащания. Също така разгледахме опции на финансиране, ценови условия при изкупуване на електроенергията, поддръжка и обслужване на централата и т.н.

“ Бяхме решили да инвестираме в изграждане на соларна централа, но благодарение на работата с екипа на xFigure осъзнахме кои решения наистина са ключови за проекта  и каква възвращаемост да очакваме.“

Решения и критични моменти

Разписвайки и анализирайки в детайл инвестицията забелязахме, че първоначалните дейности и срокове в етапите не са добре обмислени и могат да бъдат значително подобрени. Плащанията с партньори по проекта предшестваха получаване на достъп до средства от финансирането поради пренебрегнат ангажимент за подаване на документи за лицензиране на централата.

В този момент ролята на xFigureFinance беше да предложи решения за справяне с възникналите казуси и максимално бързо да привличе капитал, така че да не застраши реализацията на проекта. Познавайки стратегията и целите на нашия клиент и избирайки между множество опции за дългово финансиране, мецанин, зелени облигации , ние предложихме структура на финансиране с ограничени гаранции и регрес.

Представихме финалната версия на финансовия модел на няколко финансови институции. След като прегледахме първоначалните им предложения, стеснихме избора до два кредитора и след няколко етапа на преговори успяхме да достигнем до окончателна оферта.

Критичният момент настъпи на етап одобрение на кредита, когато кредиторът постави като условие за усвояване наличието на лицензия за производство на електроенергия издадена от Комисията за Енергийно и Водно Регулиране (КЕВР).  Тъй като работихме по проекта от самото начало и вече разполагахме с подробно разписан финансов модел на централата, успяхме бързо да реагираме и да подготвим за дни необходимата информация.

Етап 2:

Решения и критични моменти

Разписвайки и анализирайки в детайл инвестицията забелязахме, че първоначалните дейности и срокове в етапите не са добре обмислени и могат да бъдат значително подобрени. Плащанията с партньори по проекта предшестваха получаване на достъп до средства от финансирането поради пренебрегнат ангажимент за подаване на документи за лицензиране на централата.

В този момент ролята на xFigureFinance беше да предложи решения за справяне с възникналите казуси и максимално бързо да привличе капитал, така че да не застраши реализацията на проекта. Познавайки стратегията и целите на нашия клиент и избирайки между множество опции за дългово финансиране, мецанин, зелени облигации , ние предложихме структура на финансиране с ограничени гаранции и регрес.

Представихме финалната версия на финансовия модел на няколко финансови институции. След като прегледахме първоначалните им предложения, стеснихме избора до два кредитора и след няколко етапа на преговори успяхме да достигнем до окончателна оферта.

Критичният момент настъпи на етап одобрение на кредита, когато кредиторът постави като условие за усвояване наличието на лицензия за производство на електроенергия издадена от Комисията за Енергийно и Водно Регулиране (КЕВР).  Тъй като работихме по проекта от самото начало и вече разполагахме с подробно разписан финансов модел на централата, успяхме бързо да реагираме и да подготвим за дни необходимата информация.

Структурирането на ВЕИ проекти с цел привличане на  инвеститори или проектно финансиране освен тясна експертиза в сектора, изисква задълбочено познаване на изискванията на финансиращите институции, способност за ръководене на сложни сделки и практически опит на местния пазар.

Какво постигнахме

За нашия клиент постигнахме успех и договорихме банково финансиране с ограничен регрес, частично усвояване на кредита преди получаване на разрешение за строеж с цел фиксиране на изгодна цена за оборудването, както и разрешение от банката за пълно разпределяне на дивиденти след годишния преглед.

Резултатите отвъд сложната финансова документация показват:

  • важността да имате необходимото финансиране навреме, така че да не се застраши реализацията на проекта;
  • погасителен план, базиран само на паричния поток на централата, без да е нужно да субсидирате проекта с други средства;
  • възможност да получавате дивиденти дори през първите години от опериране на централа.
Комбинацията от добре обмислени условия и капиталова структура осигурява двуцифрена възвръщаемост на инвестицията.

За нашия клиент постигнахме успех и договорихме банково финансиране с ограничен регрес, частично усвояване на кредита преди получаване на разрешение за строеж с цел фиксиране на изгодна цена за оборудването, както и разрешение от банката за пълно разпределяне на дивиденти след годишния преглед.

Резултатите отвъд сложната финансова документация показват:

  • важността да имате необходимото финансиране навреме, така че да не се застраши реализацията на проекта;
  • погасителен план, базиран само на паричния поток на централата, без да е нужно да субсидирате проекта с други средства;
  • възможност да получавате дивиденти дори през първите години от опериране на централа.
Комбинацията от добре обмислени условия и капиталова структура осигурява двуцифрена възвръщаемост на инвестицията.

Нашите споделени успехи

Други Проекти

Меню