Блог

Тук разказваме още истории на успеха.

0
FacebookLinkedInEmail

Безвъзмездно финансиране за системи за съхранение към ВЕИ мощности

Преди дни стартираха две процедури за отпускане на безвъзмездни средства в подкрепа на нови ВЕИ мощности със системи за съхранение в изпълнение на Националната програма – за проекти с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW и проекти с инсталирана мощност от 200 kW.

Екипът на xFigureFinance сме тук, за да помогнем в подготовката на информацията до усвояването на средствата, като участваме в този процес с ясна стегната визия и:

→ бързо организиране на цялата необходима информация в съответствие със срока за кандидатстване (12 юни 2024)

→ достъп до надеждни ЕРС компании и доставчици на оборудване, които могат да гарантират цялостно качествено изпълнение с пълен обхват на услугата

→ финансов анализ на проекта, структуриран във финансов модел и презентация към него

→ достъп до мостово финансиране с ефективен и прозрачен процес при договаряне на приемливи за инвеститора условия

По-долу представяме в резюме условията и параметрите, но които трябва да отговарят инвеститора и проектното предложение според изискванията на двете процедури:

Цел на процедурите

Изграждане и интегриране в електрическата мрежа на нови допълнителни 1 425 MW производствени мощности от възобновяеми източници (ВИ) заедно с 350 MW локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия.

Процедурите са насочени единствено към нови мощности за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия с локални съоръжения за съхранение (ЛСС), като безвъзмездното финансиране е под формата на инвестиционна помощ за локалните съоръжения за съхранение на електрическа енергия.

Общ размер на средствата

Максималният размер на безвъзмездното финансиране по Инвестиция C4.I6 е 663 432 375 лева, от които към момента са активни:

–             107 570 650 лева по процедура BG-RRP-4.032 (ПОКАНА 1) за подбор на предложения за изграждането на минимум 200 MW ВИ в комбинация с минимум 100 MW батерии;

–             427 544 438 лева по процедура BG-RRP-4.033 (ПОКАНА 2) за подбор на предложения за изграждането на минимум 940 MW ВИ в комбинация с минимум 200 MW батерии.

Изисквания към кандидатите

Търговци по смисъла на Търговския закон (микро, малки, средни и големи предприятия), като самостоятелно или чрез своя(те) акционер(и) /съдружник(ци) покриват изискване за собствен капитал спрямо мащаба на проектното предложение

Технически изпълнител (ръководител), несвързано лице с инвеститора, с изискване за опит спрямо мащаба на проектното предложение

Ограничение по сектори на икономическа дейност

Изисквания към проектните предложения

Комбинирани проекти за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС, където и двата елемента (производство и съхранение) представляват компоненти на едно и също проектно предложение.

Изискване за “нова мощност” – не са започнали работите по проекта за ЛСС, а тези за компонент производство – строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023.

Изискване за ново оборудване

Изискване за техническите параметри на ЛСС – минимална мощност, капацитет на зареждане, полезен капацитет на продължителност, минимални технически изисквания

Етап на готовност – Влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда и заверено копие от валидно становище за присъединяване (в случите по чл.26а, ал. 2 от ЗЕВИ) или валиден предварителен договор или действащ договор за присъединяване със съответния мрежови оператор за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ

Допустими разходи

1) разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);

2) разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА).

3) разходи за строително-монтажни работи (СМР);

4) разходи за услуги от инженерно-технически характер;

5) разходи за съоръженията за свързване на ЛСС към съоръженията на обекта, който се изгражда по комбинирания проект.

6) административни разходи за държавни и общински такси във връзка с регистрационни и разрешителни режими.

Всички посочени по-горе разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданото съоръжение за ЛСС като компонент от комбиниран проект за нови инсталирани мощности за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС.

Размер на безвъзмездното финансиране

Максимална стойност на безвъзмездната подкрепа за изграждане на компонента за съхранение от комбинирания проект в размер на 50% от допустимите разходи

–             но не повече от 1 075 706 лева без ДДС за всеки 1 МW от инсталираната мощност на ЛСС (за Покана 1)

–             но не повече от 743 215 лева (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС (за Покана 2)

В определената максимална стойност на безвъзмездно финансиране се включват всички допустими разходи. Допустимите разходи се отнасят само до ЛСС.

срокове

Краен срок за кандидатстване: 12.06.2024 г. 16:30 ч.

Срок за изпълнение на проектите: най-късно до 31 март 2026 г.

Банкови гаранции

Гаранция за участие в размер 3% от безвъзмездното финансиране със срок на валидност 12 март 2025 г.

Гаранция за добро изпълнение в размер 10% от одобреното безвъзмездно финансиране със срок на валидност 30 септември 2026 г.

Оценка на проектните предложения

Предложенията се класират въз основа на поисканата помощ за 1 MW мощност за производство на електрическа енергия от ВИ, като предложенията се класират по възходящ ред на поисканата безвъзмездна помощ на единица мощност за производство от ВИ.

Екипът на xFigure сме готови да се включим в проекти на инвеститори, които желаят да си осигурят финансов комфорт чрез договаряне на облекчени условия на безвъзмездно грантово и мостово банково финансиране, както и поглед върху критериите, които инвеститорът трябва да познава, избирайки най-важният партньор в инвестицията – ЕРС компания/доставчик на оборудване.

Услугата ни цели да улесни инвеститора като предоставя възможност да спести време с партньор до себе си, който добре познава процеса и може успешно да защити цифрите зад бизнес плана и финансовия модел.

Друго интересно :

Меню