Блог

Тук разказваме още истории на успеха.

0
FacebookLinkedInEmail

Лицензия за производство на електрическа енергия – в България и Европа

Тази статия е част от първото издание на месечния ни бюлетин, посветен на тънкостите в процеса при лицензиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници в България и Европа. Ако искате да получавате новиви и полезна информация за ВЕИ сектора, може да се абонирате за нашият месечен бюлетин чрез бутона в долната част на страницата.

Опитът на екипа в xFigureFinance в проектно финансиране на фотоволтаични централи от 2010 г. насам ни дава увереност да споделяме информацияи ценни изводи от практиката в целия процес по структуриране, изграждане, финансиране и продажба на проекти, както и да изразяваме своята гледна точка по актуални теми в сектора.

Използването на възобновяеми енергийни източници нараства бързо в цяла Европа и България не прави изключение. През последните години в страната се наблюдава значително увеличение на инвестициите в проекти за възобновяема енергия, особено с източници слънце и вятър (вижте повече за предимствата на България за инвестиране във ФЕЦ тук).

За да урегулира растежа в сектора на възобновяемата енергия, българското правителство въвежда система за лицензиране на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници още през 2011 година. Спрямо изискванията на Закона за Енергетиката и Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, производители на електроенергия от централи с обща мощност над 20 MWp (последно изменение на Закона за Енергетиката от 02.2023) подлежат на лицензиране от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Процесът на лицензиране има за цел да гарантира, че проектите за възобновяема енергия се разработват и експлоатират по безопасен, отговорен и устойчив начин, като въз основа на издадения лиценз производителят получава право да продава произведената от електроцентралата енергия, а КЕВР от своя страна оказва контрол при извършване на разпоредителни сделки, залози, ипотеки, както и при промяна в обстоятелствата на дружеството-собственик на електроцентралата.

В допълнение към изискванията за лицензиране проектите за производство на възобновяема енергия в България следва да отговарят на редица технически и екологични стандарти. Например централите трябва да бъдат проектирани така, че да отговарят на минималните стандарти за ефективност и да не причиняват вреди на околната среда или на местната общност.

Срок на лицензията

КЕВР определя срока на лицензията въз основа на експлоатационния срок на активите и финансовото състояние на заявителя. Този срок варира от 1 до 35 години.

Заявление до КЕВР

Подаденото заявление за лицензия трябва да съдържа: данни за дружеството, вид на исканата лицензия, описание и технически параметри на бъдещия енергиен обект, подробен график на сроковете за строителни дейности на обекта, данни за поискани или притежавани от производителя други лицензии за друг вид дейности по Закона за енергетиката.

Документи към заявлението

 1. Удостоверение за актуално състояние
 2. Декларации от управителите и членовете на управителните органи на заявителя
 3. Бизнес план с планирани инвестиции, направени инвестиции, прогнозна структура на капитала, приходи и разходи; производствени и ремонтни програми и свързаните с тях разходи, възвръщаемост на капитала, годишни парични потоци, продажби, цени
 4. Инвестиционен анализ и Финансов модел с прогнозни цени на енергията
 5. Годишни финансови отчети на заявителя за последните 3 години
 6. Данни за източниците на финансиране
 7. Данни за процентното участие на съдружници/акционери или членовете в капитала
 8. Данни за опита на заявителя
 9. Данни за организационната структура на дружеството
 10. Идеен проект и/или технически проект, и/или работен проект изготвен или одобрен съгласно ЗУТ
 11. График на строителството

12.Предварителен договор с преносното/разпределителното дружество за присъединяване към мрежата

 1. Административни актови за влиянието на проекта върху околната среда

След изграждане и въвеждане в експлоатация на електроцентралата, лицензиантът е длъжен да представи следните документи:

 1. Документ за въвеждане на строежа в експлоатация (АКТ16);
 2. Данни за техническите и експлоатационни характеристики на обекта и прилежащата му инфраструктура;
 3. Документи доказващи правото на собственост или друго вещно право;
 4. Доказателства за назначен обслужващ персонал и неговата квалификация;
 5. Актуализиран бизнес план и финансов модел.

В различните европейски страни, включително Германия, Франция, Италия и Великобритания, по-голяма част от лицензирането на производството на електрическа енергия от слънце и вятър се управлява на национално или местно ниво, а не единно за Европейския съюз. Това означава, че може да има разлики в изискванията за лицензиране в зависимост от страната, но общата тенденция е към по-рационализирани и опростени процеси. В подкрепа на тази цел ЕС въведе редица мерки, включително Директивата за енергията от възобновяеми източници, която определя общи правила за насърчаване и използване на енергията от възобновяеми източници в целия ЕС.

Ролята на xFigureFinance в проекти, които изискват получаване на лиценз за производство на електроенергия е да подготви бизнес план за КЕВР, който е базиран на разработеният финансов модел за инвеститори и финансиращи институции.  Взаимоотношенията с нашите клиенти почиват на доверие, дългосрочна работа и партньорство от идея до работещ проект.

Друго интересно :

Меню