Блог

Тук разказваме още истории на успеха.

0
FacebookLinkedInEmail

Експертиза от нашите партньори: Особености при придобиване на имот за изграждане на енергиен обект

Ролята на xFigureFinance  е да подготвя и структурира инвестиционни проекти, по начин който отговаря на изискванията на финансиращи институции и инвеститори. В процесa по превръщане на идеите в „банкируеми“ проекти, ние неизменно работим с редица доверени партнъори. Само комбинацията от правна, техническа и финансова експертиза може да гарантира успех и висока възвращаемост на проектите.

Благодарим на нашите партньори от Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ (DPC) за споделената експертиза и подход към ускоряване на административния процес при проекти, в които предстои разделяне на имота.

Особености при придобиване на имот за изграждане на енергиен обект

Условие за присъединяване на соларен или ветроенергиен парк към електрическата мрежа е да бъде удостоверена собствеността или друго вещно право върху имота. Това условие е валидно за всички ВЕИ обекти, независимо от общата им инсталирана мощност. Тоест, искането за проучване на условията и начина на присъединяване на електрическа централа се подава от лице, което има вещни права върху имота, в който ще бъде изградена централата. Същото се изисква и за одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж по Закона за устройство на територията (в случаите когато такива се изискват).

Често срещано в практиката обаче е имотът, върху който ще се изгради централата, да е част от по-голям имот. Съответно, в предварителния договор за продажба на парцела, често страните уговарят собственикът на земята първо да раздели поземления имот на по-малки имоти. Инвеститорът впоследствие ще придобие по-малкия имот, върху който ще бъде изграден енергийният обект.

Разделянето на урегулиран поземлен имот обаче предполага и изменение на подробен устройствен план, което е комплексна процедура и обичайно отнема доста време. Същевременно, често инвеститорите желаят процедурите по присъединяване към мрежата и инвестиционно проектиране да започнат възможно най-скоро. Всяко забавяне при изграждането на централата води до загуба на приходи от продажба на електрическа енергия.

Решението, което може да бъде предложено в подобни ситуации, е следното:

  1. преди разделянето на поземления имот, собственикът да учреди в полза на инвеститора право на строеж за изграждане на енергиен обект върху част от по-големия имот, която да съвпада с площта и границите на имота, който ще бъде обособен след разделянето, и върху който инвеститорът планира да изгради централата;
  2. по този начин инвеститорът ще придобие вещни права върху имота, където ще бъде изградена централата и ще бъдат стартирани процедурите по присъединяване към мрежата и инвестиционно проектиране;
  3. същевременно, в нотариалния акт за учредяване на право на строеж може да бъде включена уговорка, че след реалното разделяне на имотите собственикът ще прехвърли на инвеститора и собствеността върху реално обособените като отделни поземлени имоти части, върху които е учредено право на строеж.

Подобна структура на придобиването на имота, върху който ще бъде изграден енергийният обект, печели време и дава възможност на инвеститора да стартира процедурите по присъединяване към мрежата и инвестиционно проектиране възможно по-скоро. Същевременно, тази структура позволява да се запази и икономическата и бизнес логика, която страните преследват – инвеститорът да придобие собствеността на реално обособени поземлени имоти, а не само право на строеж върху по-големи имоти.

Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ (DPC) са водещ експерт в областта на енергийното право и консултират някои от лидерите на енергийния пазар във връзка с регулаторни и лицензионни въпроси и различни участници в сектора – производители на електроенергия, ВЕИ компании, търговци, оператори на разпределителни мрежи и крайни клиенти.

За правни съвети по енергийно право  и структуриране на вашите енергийни инвестиции може да се свържете с екипа тук.

Друго интересно :

Подобни Публикации

Меню