Блог

Тук разказваме още истории на успеха.

0
FacebookLinkedInEmail

xFigureFinance е официален член на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ)

Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия  APSTE – Association for Production, Storage and Trading of Electricity е сдружение с нестопанска цел, което подкрепя развитието и пазарна интеграция на технологии за производство и съхранение на енергия от възобновяеми източници. АПСТЕ работи съвместно с публични и частни организации, целейки създаване на благоприятни условия за преход към устойчива, въглеродно неутрална енергетика и икономика.

Участието на xFigure в редицата на водещите компании в енергийния сектор – от предоставящи проектантски, юридически и консултантски услуги до производство на системи за автономно захранване и съхранение на енергия, е своеобразна възможност за достъп до актуална информация за енергийния сектор в България, проследяваща развитието на регулаторната рамка и пазара на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Участието на xFigure в АПСТЕ е също възможност за експертно съдействие при участие в работните групи на асоциацията, които са ангажирани с различни дейности по политики и по разширяване на участието и информираността на заинтересованите страни.

Членството на xFigure бе одобрено на дневен ред от управителния орган на Асоциацията, след което имахме възможността да представим своя опит и експертиза пред останалите членове за алтернативни възможности за финансиране – дългови инструменти, хедж, търговия със зелени (и бели) облигации и пр.

Друго интересно :

Меню