Блог

Тук разказваме още истории на успеха.

0
FacebookLinkedInEmail

Проектно Финансиране: ключови характеристики при финансиране на соларни централи

Проектното финансиране е изключително полезен инструмент при вливане на капитал в големи инвестиционни проекти, при които паричните потоци, генерирани от самия проект, могат да бъдат използвани за изпълнението му и за изплащане на дълговия ресурс.

Една от характеристиките на проектното финансиране е, че ФвЕЦ се прехвърля на юридическо лице, създадено специално за фотоволтаичен проект (Special Purpose Vehicle, SPV). Плащанията на лихви и погасяването на дълга по този модел на финансиране се извършват изключително от текущите парични потоци на инвестиционния проект. Активите, свързани с проекта, служат като обезпечение.

Тази структура с обособяване на Проекта в отделно дружество има редица предимства свързани с финансиране без гаранции, както и с улеснен процес при евентуална бъдеща продажба на Проекта.

За разлика от традиционното инвестиционно финансиране на установен бизнес, при проектно финансиране е трудно да се провери осъществимостта на изграждане на бъдещо съоръжение и съответно се изисква внимателен анализ. Тук нямаме информация за предишната ситуация с активите, включително за финансова история с печалба и ликвидност, която обикновено е ключова за оценката на кредитоспособността на компанията. Ето защо аналитичните данни и експертните прогнози за вероятността за успех на фотоволтаичен проект, получени по време на процеса на анализ, са от решаващо значение за одобрението на финансирането.

Въпреки несигурността изследванията показват, че проектното финансиране е свързано с по-малък риск от класическите корпоративни заеми. Сред причините за това експертите наричат ​​внимателното наблюдение от инвеститори и мениджъри, както и по-ясното структуриране на финансирането.

Като цяло могат да бъдат идентифицирани три важни аспекта на проектното финансиране, а именно фокус върху паричните потоци, разпределението на рисковете между партньорите по проекта и принципите на финансиране без регрес:

  • Паричният поток е ключов при определяне размера и структурата на финансиране. Паричният поток от фотоволтаичен проект, без данъци, показва количеството свободни финансови ресурси, които една компания може да използва в бъдеще, например за изплащане на дългове. Стабилността и достатъчността на паричния поток са важни показатели за всеки инвестиционен проект. На база свободните парични потоци и заложения от кредитора коефициент за покритие на дълга се определя капацитета за изплащане на дълг на проекта и съответно се определят погасителните вноски, които изцяло следват сезонността на паричните потоци.
  • Финансиране без регрес – Поради своята правоспособност и кредитоспособност, проектната компания (SPV) може самостоятелно да действа като кредитополучател. По този начин проектните заеми се показват като задължения в баланса на SPV, а балансът на инвеститорите на проекта не е обременен с привлечени средства. Предимството на тази структура е, че високият дял на привлечения капитал в проектната компания няма да повлияе на баланса на спонсорите. Това позволява реализирането на мащабни проекти, които иначе биха нарушили финансовата стабилност на отделните участници.
  • Разпределение на рисковете между партньорите – важна характеристика на проектното финансиране е принципът на споделяне на риска. В контекста на традиционните корпоративни финанси, кредиторите имат неограничен достъп до активите на компанията. В зависимост от правната форма, инвеститорите в акции отговарят за корпоративни задължения с вложения капитал или допълнително с личните си активи. При проектното финансиране се използва различен принцип. Обикновено такива проекти се характеризират с големи суми на инвестиции. Повечето от капиталовите изисквания се финансират от външен капитал. Силно специфичните активи на соларния проект и планираният паричен поток не са достатъчна гаранция за кредиторите. Поради тези причини рисковете се разпределят гъвкаво между участниците в проекта.
  • Разпределението на риска се основава на способността на участниците да влияят и контролират определени ситуации по най-добрия възможен начин. В крайна сметка рискът трябва да бъде понесен от страната, която поради определени професионални компетенции, опит, ресурси, технологии може най-добре да се справи с него. Това създава стимул за развитието на проекта и му помага да постигне устойчив успех. Кредиторите могат също да поемат определени рискове, като ограничат правото си на своевременно получаване на лихва или главница на заема при определени условия, както и чрез предоставяне на допълнителни средства, ако е необходимо.
  • Разпределението на риска се извършва на етапа на разработване на договора, според който отговорността и рисковете по време на планирането, строителството и експлоатацията се възлагат на определени участници. По време на планирането финансовите партньори поемат най-голям риск. На този етап професионалният опит и познанията за правните и финансови аспекти на проектите за слънчева енергия са от решаващо значение за бъдещия успех.
  • В случаите с проектно финансиране на соларни централи, поради факта, че финансирането се структурира без допълнителни гаранции и изцяло на база паричния поток на Проекта, кредиторите добавят редица условия и изисквания с цел минимизиране на риска. Тези изисквания обикновено включват избор на най-високо качество на технологията (Tier 1 фотоволтаични модули и инвертори), одобрение на избрания изпълнител за изграждане на централата,  застрахователен пакет включващ редица рискове, гаранции за производителност от компанията, поддържаща централата, заделяне на средства в резервни сметки и други.
Въпреки редицата ограничения свързани с проектното финансиране, считаме че този инструмент е изключително подходящ за изграждане на големи фотоволтаични проекти и в комбинация с ресурс привлечен от фонд за рисков капитал или собствени средства на инвеститора значително подобрява възвръщаемостта на проекта.
Каква е нашата добавена стойност в процеса?

Договарянето на финансиране е може би най-гъвкавият етап от целия процес на инвестицията. Резултатът може да изведе проекта до допълнителен пасивен доход с максимална възвращаемост или в обратния случай – да обремени текущия бизнес на инвеститора в резултат от непрецизиран анализ на рисковете и последващи договорени неефективни условия с финансиращата компания. Нашите услуги за финансиране на проекти за изграждане на ФвЕЦ не се ограничават до финансово моделиране и професионални съвети.

xFigureFinance е независим финансов консултант с комбиниран опит на екипа от над 30 години. Ние познаваме ВЕИ сектора, възможностите за привличане на капитал и успяваме да договорим най-доброто финансиране за изграждане на фотоволтаични електроцентрали.

Ние сме доверен партньор от Идея до Финансов Успех.

Друго интересно :

Меню