Блог

Тук разказваме още истории на успеха.

0
FacebookLinkedInEmail

I Част: Възможности за финансиране на фотоволтаични централи

Нов доклад от юни 2021 на Международната енергийна агенция (IEA) очертава голям недостиг на инвестиции в чиста енергия, енергийна ефективност и други мерки за декарбонизация в критичен момент за климата. Ръководителят на МАЕ, Фейт Бирол, казва, че „трябва да бъдат мобилизирани много по-големи ресурси и насочени към чисти енергийни технологии, за да може светът да достигне беземисионна икономика до 2050 г.

Въз основа на новата ни пътна карта към „нетна нула“, инвестициите в чиста енергия ще трябва да се утроят до 2030 г.“, като същевременно отбелязва, че през последните месеци е имало малко увеличение както на общите енергийни инвестиции, така и на инвестициите в безвъглеродни енергийни източници, съобщава Reneweconomy.*

Това отразява желанието на правителствата и бизнеса да намалят зависимостта от изкопаемите горива и да гарантират енергийна сигурност и устойчивост на околната среда в дългосрочен план.

Какви видове финансиране се предлагат?

Намирането на евтини източници на финансиране за фотоволтаични проекти се превръща във важно предизвикателство за развитието на възобновяемите енергийни източници. В България възможностите за финансиране на ВЕИ проекти са все още оскъдни спрямо тези в останалите части на Европа. Това до голяма степен се дължи на предпазливия интерес в тази област главно поради сложните административни процедури и неопределеността в изпълнението на сроковете на всеки етап.

За целите на днешния обзор бихме обобщили източниците на финансиране в две основни групи: безвъзмездни (финансиране по програмите на ЕС) и възмездни (инвестиционни кредити, еско договори, лизинги, проектно финансиране).

1. Средствата от европейски фондове са безвъзмездни и размерът им варира в зависимост от целите и условията за отпускане към съответните програми, създадени с цел изпълнение на политиките на Европейския съюз. Финансирането се получава само при кандидатстване с проект, разработен съгласно насоките, регламентите и принципите на съответната програма. Обикновено безвъзмездната помощ, която се отпуска, е част от цялата стойност на проекта като за останалата част клиентът трябва сам да осигури средства. В по-голямата част от случаите клиентът извършва дейностите по проекта първо със собствени средства и едва след като представи документи за извършени разходи и те се одобрят от финансиращата институция, определена част от тези средства му се възстановява от Европейския съюз. В зависимост от спецификата на програмата се определя процентът на безвъзмездна помощ от стойността на целия проект, максималния размер на помощта и допустимите разходи.

През 2022 се очаква да стартира новия програмен период по безвъзмездно финансиране, свързано със Зелената сделка. xFigureFinance работи със специалисти в подготовката и управлението на проекти по различни финансиращи програми.

2. Мостовото финансиране по програмите на ЕС е краткосрочен финансов инструмент (обикновено за срок до 1 година), който се използва временно като „мост“ до предоставянето на по-дългосрочен тип финансиране. Той предоставя допълнителна гъвкавост и осигурява бърз достъп до ликвидни средства. Мостовото финансиране е по-скъпо от други традиционни методи за набиране на средства, заради допълнителния риск, който кредиторът поема. В повечето случаи олихвяването на този тип кредит е на месечна база, като месечната вноска покрива само разходите за лихва, а цялата главница се дължи в края на договора. Обичайно се изисква самоучастие от 10-15%, но може да достигне до 100% от размера на одобрената финансова помощ. Обезпечението, което банката търси в тези случаи, е Особен залог на вземане по Договор за безвъзмездна финансова помощ; ипотека и залог върху активи, предмет на инвестицията.

3. Най-разпространеният начин за финансиране на проекти за възобновяема енергия остава банковият заем. Това е механизъм за дългово финансиране и е най-подходящ за малки фотоволтаични проекти (с инсталирана мощност до 5 MW), при които сумата на заема е сравнително малка и обикновено покрива всички инвестиционни разходи. Съгласно договора за заем едната страна (кредитор) прехвърля на другата страна (кредитополучател) договорената сума на средствата по проекта. Предоставената сума, увеличена с определен лихвен процент, трябва да бъде върната от кредитополучателя в уговорения срок. Финансовите условия се договарят между заинтересованите лица индивидуално, в зависимост от сумата, заявена от инвеститора на проекта. Когато става въпрос за кандидатстване за банков заем за финансиране на изграждането на ФвЕЦ, компанията може да се обърне към една от многото търговски банки, които финансират проекти за възобновяема енергия. Ако проектът отговаря на определени банкови параметри, административните процедури за кредитополучателя се опростяват, а финансовите условия стават много по-благоприятни (по-ниски лихвени проценти). В случай на банки или финансови институции се използва терминът банкируемост, който обобщава многобройните критерии, използвани за оценка на осъществимостта на финансиране на фотоволтаични проекти от различни видове и размери.

Банковото финансиране стандартно покрива 70-90% от общите инвестиционни разходи. Срокът варира между 8-10 години, обезпечение: централата (ФВЕЦ, а при някои банки, които финансират над 70% се изисква ипотека на целия имот или залог на ТП (търговско предприятие).

4. Проектното финансиране е финансов инструмент, чрез който се влива капитал в големи инвестиционни проекти (обикновено с инсталирана мощност над 5 MW). За разлика от стандартното банково финансиране, кандидати за проектно финансиране могат да бъдат както съществуващи дружества с кредитна и финансова история, така и новосъздадени проектни дружества. Характерно за този вид финансиране е, че дългът и лихвените плащания се погасяват само от паричните потоци на инвестиционния проект. Темата за проектно финансиране ще бъде подробно разгърната в следваща статия.

Каква е нашата добавена стойност в процеса?

Договарянето на финансиране е може би най-гъвкавият етап от целия процес на инвестицията. Резултатът може да изведе проекта до допълнителен пасивен доход с максимална възвращаемост или в обратния случай – да обремени текущия бизнес на инвеститора в резултат от непрецизиран анализ на рисковете и последващи договорени неефективни условия с финансиращата компания. Нашите услуги за финансиране на проекти за изграждане на ФвЕЦ не се ограничават до финансово моделиране и професионални съвети. Ние сме готови да намерим заинтересовани партньори за вашия проект като използваме обширните си бизнес контакти във всеки етап от инвестицията. След определяне на профила на проекта и броя на участниците, както и техните задачи и задължения, нашите финансови експерти ще Ви предложат оптималната структура за финансиране на проекта за изграждане на ФвЕЦ. Изборът на финансови инструменти зависи от много фактори, като рискове на проекта, SPV структура, очаквания на инвеститорите за доходност и риск, мащаб на проекта, политически и икономически условия в страната и предпочитания на инвеститорите в проекта.

Ние сме доверен партньор от Идея до Финансов Успех.

Друго интересно :

Меню