Блог

Тук разказваме още истории на успеха.

0
FacebookLinkedInEmail

II Част: Възможности за финансиране на фотоволтаични централи

В първата част на статията ви разказахме за разликите между възмездно и безвъзмездно финансиране и очертахме част от възможностите за европейско и банково финансиране.  

Сега продължаваме, като разглеждаме в детайл лизингът и ЕСКО договорите и отговаряме на ключови въпроси свързани с финансирането.

5. Лизингът е алтернативен механизъм за финансиране на енергийни проекти. Това е дългосрочен договор, съгласно който компанията-лизингополучател управлява слънчева електроцентрала, като плаща на лизинговата компания сума, която ще покрие стойността на актива плюс лихвите. Този модел обикновено се прилага за финансиране на малки и средни проекти за слънчева енергия. По правило той е фокусиран върху продължителността на плащанията от средно 7-8 години. Съгласно условията на договора за лизинг, лизингополучателят обикновено е отговорен за застраховането на електроцентралата срещу щети, включително природни бедствия, кражба на оборудване и други подобни.

Лизингът като разновидност на финансиране на ВЕИ проекти обхваща само оборудването като реално финансира между 40-50% от общите проектни разходи. Препоръчваме го само в случай, че инвеститорът не желае да предоставя друго обезпечение (тоест когато проектът не е отделен в отделно ЮЛ).

6. При договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) клиентът не е необходимо да инвестира собствени парични средства, тъй като изпълнителят финансира инвестицията. Строителната компания предоставя инженеринг, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ФвЕЦ, както и финансова схема, с която инвестиционния риск се поема от ЕСКО дружеството. Инвестицията се изплаща за срок по предварително договорен погасителен план между страните, с добавен процент на лихва, начислявана върху месечните погасителни вноски. Цената на инвестицията се възстановява от гарантираните спестявания произтичащи от нейната експлоатация. Еско компаниите са високоспециализирани фирми, които притежават добри инженерингови възможности и обикновено имат стабилен финансов партньор – банка или друга финансираща институция. Често те представляват поделения и дъщерни дружества на известни производители на оборудване за енергийна ефективност, за осветление на сгради и външни пространства и др. Еско компаниите може да реализират този вид услуги не само чрез собствени инвестиции, а и чрез привлечени средства от финансови институции. Този механизъм на финансиране на проекти за изграждане на ФвЕЦ освобождава собственика на обекта от риска и ангажиментите по изпълнението и поддръжката на проекта. Това, разбира се, става за сметка на известно оскъпяване на инвестицията с разходите за покриването на кредитния риск и печалбата за компанията, която е осъществила инвестицията.

Сред другите предимства от договорите за енергийна ефективност при гарантиран резултат са:

 • работи се само с един източник на услуги и оборудване;
 • създава се възможност да се осигури финансиране на проекта (достъп до капитал);
 • осигурява се достъп до технически опит на фирмата за енергийни услуги;
 • предоставят се технически и финансови гаранции за постигането на резултатите от проекта;
 • осигурява се отчетност през целия срок на договора;
 • постигат се екологични ползи от намалената консумация на енергия и използването на възобновяеми енергийни източници.
Колко струва финансовият ресурс?

Цената на привлечения капитал варира в широк диапазон от 2%-3,5% (за банково финансиране) и 4%-7% (ФЕЕВИ) в зависимост от:

 • оценката на рисковия профил на кредитоискателя;
 • размера на инвестицията;
 • размера на самоучастието;
 • дали е фиксиран лихвеният процент;
 • обезпечеността на сделката;
 • допълнително договорен бизнес.
Какъв е максималният срок на издължаване?

Максималният срок е обичайно 7 г. (фонд) и 10 г. (банки), в някои случаи и до 15 г. (ББР); лизинги – (7 г. – 10 г.)

Каква е нашата добавена стойност в процеса?

Договарянето на финансиране е може би най-гъвкавият етап от целия процес на инвестицията. Резултатът може да изведе проекта до допълнителен пасивен доход с максимална възвращаемост или в обратния случай – да обремени текущия бизнес на инвеститора в резултат от непрецизиран анализ на рисковете и последващи договорени неефективни условия с финансиращата компания. Нашите услуги за финансиране на проекти за изграждане на ФвЕЦ не се ограничават до финансово моделиране и професионални съвети. Ние сме готови да намерим заинтересовани партньори за вашия проект като използваме обширните си бизнес контакти във всеки етап от инвестицията. След определяне на профила на проекта и броя на участниците, както и техните задачи и задължения, нашите финансови експерти ще Ви предложат оптималната структура за финансиране на проекта за изграждане на ФвЕЦ. Изборът на финансови инструменти зависи от много фактори, като рискове на проекта, SPV структура, очаквания на инвеститорите за доходност и риск, мащаб на проекта, политически и икономически условия в страната и предпочитания на инвеститорите в проекта.

Ние сме доверен партньор от Идея до Финансов Успех.

Друго интересно :

Меню