Блог

Тук разказваме още истории на успеха.

0
FacebookLinkedInEmail

II Част: Power Purchase Agreement (PPA) или тънкости на Споразумението за Изкупуване на Електроенергия

В първата част на статията ви разказахме какво представлява РРА, видове РРА, както и предимства и недостатъци на споразумението за изкупуване на електроенергия.  

Сега продължаваме, като разглеждаме в детайл основни клаузи на РРА споразумението и ключови фактори при договарянето.

xFigureFinance е независим финансов консултант с комбиниран опит на екипа от над 30 години. Ние познаваме ВЕИ сектора, възможностите за привличане на капитал и успяваме да договорим най-доброто финансиране за изграждане на фотоволтаични електроцентрали.

Условия и клаузи в PPA споразуменията

Освен времеемко откъм договаряне, PPA споразумението е и изключително подробен договор, условията и клаузите, най-често залагани в PPA, са:

 • Дата на влизане в сила – това е датата, на която PPA договорът става активен; от тази дата нататък купувачът получава гаранция, че никой друг играч няма да има права върху произведената електроенергия от конкретната фотоволтаична електроцентрала
 • Дата на търговска експлоатация – преди пуск ФвЕЦ подлежи на редица тестове и прегледи, за да се установи, че отговаря на нивото на производителност, заложено в договора; след извършването на тези процедури електроцентралата получава „зелена светлина“, че е готова за действие; именно тази дата е известна още като дата на търговска експлоатация (Commercial Operation Date – COD)
 • Цена – цената е договорена и спомената в PPA споразумението; тя може да остане константна или да се повишава с всяка година, в зависимост от преговорите преди подписването
 • Производителност– електроцентралата е задължена да поддържа определени нива на производителност; в този случай рискът относно постигането на тези нива е поет от производителя; би било редно да споменем също така, че разходите за поддръжка и експлоатация на електроцентралата биват поемани също от производителя
 • Дата на прекратяване на договора – датата на прекратяване на PPA е тази, договорена първоначално; въпреки това в случай на неизпълнение на заложените условия (като например постигане на нивото на производителност от електроцентралата) договорът може да бъде прекратен; други случаи, при които е възможно да се прекрати договорът е при наличието на форсмажорни обстоятелства (напр. природни бедствия)
Фактори, за които да внимаваме преди подписването на PPA

Както реномираната компания за софтуерни и консултантски услуги относно договарянето на PPA – Pexapark, споделя в статията си за договарянето на PPA, няколко значими фактори трябва да бъдат проследени преди определянето на условията, заложени във PPA договора:

 1. Търговска структура

Разпределението на риска между произведителя на електроенергия и купувача бива заложено в няколко клаузи в договора, една от които е именно търговската структура.

 • В случай, че в споразумението е заложена клауза за закупуването на толкова електроенергия, колкото е произведена, рискът бива поет не само от производителя, но и от купувача. Редно е да споменем обаче, че производителя е отговорен за производителността на електроцентралата.
 • Алтернативна възможност е споразумяването за закупуване на фиксирано количество енергия. Тогава производителят поема целия риск като е длъжен да достави договореното количество електроенергия в срок.
 1. Рискови фактори
 • Ценови риск – флуктуацията в цените на електроенергията поражда доста неясноти около нейното договаряне в PPA споразуменията, което изисква внимателно залагане на условия и премисляне преди навлизане в етап на преговори
 • Риск на ликвидност – ликвидният пазар е характерен с това, че транзакциите на продукти и услуги между купувач и продавач могат да бъдат лесно и бързо извършвани без това да окаже влияние върху пазарните цени
 • Риск на обема – притежателят на електроцентралата гарантира определено произведено количество на електроенергия при подписване на PPA. В случай, че то не е постигнато той ще бъде задължен да закупи количеството разлика между обещаната и произведената електроенергия на актуалните пазарни цени, което може да се отрази неблагоприятно върху бизнеса на производителя, тъй като цените на пазара могат да са по-високи от заложените в PPA. Решението в подобна ситуация може да се състои в залагането на застрахователни гаранции в договора с цел намаляване на риска.
 • Профилен риск – соларната индустрия подлежи на редица фактори, водещи до изменения. Даден пример би включвал, че енергията не може да бъде произвеждана през нощта. През деня обаче, особено при наличието на редица активни играчи, огромното количество произведена електроенергия води до големи изменения в цените и следователно – в приходите.
 • Балансиращ риск – балансиращият риск се поражда при наличието на разминаване между очакваната производителност и реалната такава за деня. Разходите, обвързани с него, могат да бъдат балансирани чрез включването на конкретни условия в PPA договора или добавянето на опция за търговия през деня.
 1. Продължителност на договора

Час от важните въпроси, които е редно да зададете преди подписването на споразумение за закупуване на електроенергия са:

 • За какъв период е фиксираната цена?
 • Може ли тя да бъде предоговорена в бъдещето?
 • На датата на търговската експлоатация ли стартира PPA? Ако не – кога?
 • Има ли уговорен гратисен период в случай на по-ниско производство от очакваното за деня/месеца? Ако да – колко е голям?
 1. Договаряне на цената

Както споменахме по-рано, преговорите относно PPA договора могат да отнемат доста време поради сложността му. През това време редица неща подлежат на изменения, включително цената. Обикновено цените за изкупуване и продаване на електроенергия варират и се променят постоянно, което може да въздейства дори върху ликвидността на пазара. Възможно решение би могло да включва договаряне на такава фиксирана дневна цена, че в момента на подписване на PPA договора да сте сигурни, че заложената такава  отразява движението на пазара.

 1. Кредитен риск

Ключов компонент от PPA споразумението е страната, с която ще партнирате. Проследявайки тяхната кредитна история и управлението им на риска може да ви спаси от нуждата да отговаряте на въпроси като: Какво ще стане ако купувачът на електроенергия не плаща навреме? Какво ще стане ако парите за проекта свършат преди датата на търговска експлоатация?

В подобни ситуации финансовият модел е инструмент, който би могъл да гарантира сигурност. Финансовият модел подготвян от нас в xFigureFinance изчислява приходите и разходите до най-малкия детайл, така че във всеки един момент да знаете с какъв паричен поток ще разполагате и каква би била правилната реакцията в даден от горните случаи.

Определени клаузи биха могли да бъдат включени в договора с цел намаляване на този риск, като например: авансови плащания, поддържане на определени средства в наличност, увеличена честота на плащанията, банкова гаранция и др.

 1. Промени в закони и регулации

Какво ще стане в случай, че настъпят промени в закони и регулации, оказващи влияние върху една от двете страни? Подобни възможности трябва да бъдат добре обмисляни преди подписването на PPA споразумение?

Препоръки

Въпреки дългия срок на традиционните PPA споразумения, ние от xFigureFinance съветваме нашите клиенти да подпишат договор за закупуване на електроенергия за срок от 1-2 години от проекта.

Редно е да се спомене, че е най-изгодно за клиента ни да договори продажбата на определен процент от производството, отколкото да отдаде правата върху цялата електроенергия. По този начин той има свободата да се възползва от възможнистите на пазара и да постигне максимално високи приходи за своя проект.

Заключителни Думи

PPA споразумението е решаващ компонент от финансирането на проект за изграждането на фотоволтаична електроцентрала, тъй като определя приходите от производството на електроенергия, както и платежоспособността му, превръщайки го в най-важния документ в процеса.

Често финансирането на ФвЕЦ се случва чрез теглене на кредит от финансова институция. Като финансиран чрез дълг проект, PPA споразумението може да предпази производителя на електроенергия от хаотичното движение в цените, гарантирайки му сигурен приход по време на договора. Поради тези причини купувачът на електроенергия е от изключителна голяма важност поради задължението му да закупува енергия до 25 години.

Започвайки работа с xFigureFinance по ФвЕЦ проект, клиентът получава не просто финансов модел, който ще подсигури необходимото финансиране, но и достъп до най-добрите търговци на електроенергия като негов партньор и купувач.

Друго интересно :

Меню